fbpx

Buď mladým podnikavcom

Cieľom Kurzu je priniesť stredoškolákom do stredných škôl v Lučenci ucelený program skladajúci sa z 10 workshopov na rozvoj podnikavosti a kompetencií potrebných pre 21.storočie. Okrem rozvoja mäkkých zručností, ako je kritické myslenie, budovanie odolnosti, sebauvedomenie bude stavať na hľadaní nápadov a príležitostí, pomôže študentom nájsť ich zdroje a zaangažuje ich k akcieschopnosti, tak aby to vedeli uplatniť v rôznych oblastiach života pre ich úspešnú budúcnosť. Workshopy budú realizované prostredníctvom interaktívnych a zážitkových foriem a metód, koučovacím spôsobom, mimo školského prostredia a s tým, že sekundárnou cieľovou skupinou budú aj pedagógovia, ktorý sa zúčastnia workshopov a obdržia od nás aj metodiku, tak aby v budúcnosti oni vedeli viesť takouto formou vyučovací proces. 

Workshopy sú určené pre skupinu/triedu (odporúčané 15 študentov) aj s učiteľom v rámci vyučovacieho procesu.

Obsah kurzu:

  1. Sebapoznanie ako základ, sebauvedomenie – objavovanie svojich silných stránok, talentov 
  2. Rozvíjanie zdravého sebavedomia, zodpovednosti a sebadôvery – ako na zlepšenie svojho sebahodnotenia a sebavedomia, čo je dôležité pre osobný a profesionálny rast.
  3. Kreativita a inovácie – kreovanie zámerov, vízie, projektov a pomocou kreatívnych myšlienkových procesov, hľadanie nových riešení a stanovenie cieľov.
  4. Komunikácia a aktívne počúvanie – tento workshop sa bude venovať zlepšeniu schopnosti komunikovať s ostatnými a aktívne počúvať, taktiež budovanie lepšieho porozumenia a empatie.
  5. Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov – kritika a spätná väzba, tímová spolupráca a riešenie konfliktov. Študenti sa naučia, ako efektívne pracovať v tíme a riešiť konflikty konštruktívnym spôsobom.
  6. Nauč sa ovládať svoju myseľ – v dnešnom svete je dôležité naučiť sa ovládať svoju myseľ. Študenti sa naučia základy, ako naša myseľ funguje a ako s ňou pracovať.
  7. Time management a organizácia, plánovanie – tento workshop by sa venoval správe času, plánovaniu a prioritizácii úloh, aby študenti boli efektívnejší v riešení svojich povinností. 
  8. Ako sa stať lídrom – Workshop na rozvoj líderských kompetencií, vrátane vedenia tímu, motivácie, vytrvalosti a riadenia projektov.
  9. Analytické a kritické myslenie – rozvíjanie schopnosti rozkladať zložité problémy na menšie časti, zber a hodnotenie dát, identifikácia predpokladov a vyhodnocovanie dôkazov a zistenie ich dôveryhodnosti
  10. Prezentuj sa s ľahkosťou – ako sa presvedčivo prezentovať svoje myšlienky pred inými ľuďmi ale aj na sociálnych sieťach.

Súčasťou vzdelávacej časti bude aj disponibilná alokácia 20  hodín skupinového koučingu pre integráciu naučeného a tým maximalizáciu dopadu a pre reflexiu učiteľov po ukončení vzdelávania.

Tento projekt je podporený v rámci dotácie „Schémy na podporu podnikateľského
vzdelávania (schéma pomoci de minimis) DM – 9/2021″ z Ministerstva Hospodárstva SR, ktorú vykonáva Slovak Business Agency.

Ďakujeme!